Polityka prywatności

1. Niniejszy regulamin dotyczący polityki prywatności określa, w jaki BISON S.A. wykorzystuje i chroni informacje podane podczas rejestracji.

2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest BISON Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (15-569) przy ul. Myśliwskiej 13.

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: info@bison-online.com; webadmin@bison-online.com, za pomocą telefonu: +48 85 741 64 20, drogą pocztową: ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok.

4. Zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:

a) W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) W celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług ADO na podstawie przyjęcia oferty ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),

c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

5. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 3.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencję i zainteresowania, branżę w której działasz (w przypadku pracownika przedsiębiorcy), inne informacje istotne dla badania opinii klientów i/lub dostosowania naszej oferty.

7. Twoje dane osobowe możemy udostępniać osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, naszym podwykonawcom, którym ADO zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

8. ADO nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Okres przechowywania danych osobowych:

a) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

b) Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

10. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. Zapewniamy ochronę gromadzonych przez nas danych. W celu ochrony informacji gromadzonych online przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne.

12. Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Polityka prywatności nie odnosi się do innych stron internetowych, których linki znajdują się na naszej stronie internetowej. Należy więc zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na danej stronie.